Nam Định: Tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức sắc đạo Công giáo

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Danh Cường, Phó Giám đốc sở - Trưởng ban Ban Tôn giáo Sở Nội vụ; ông Ngô Ngọc Vũ, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Giám mục giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu và gần 200 linh mục toàn giáo phận đến tham dự.

Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Danh Cường giới thiệu những nội dung cơ bản Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương, 68 điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. Đồng thời ông cho biết, Đảng xác định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo ở Nam Định luôn được chú trọng, tập trung vào các nội dung như: Quán triệt phổ biến Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng về công tác tôn giáo; Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo… và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng.            

Qua Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã góp phần nâng cao nhận thức cho các linh mục đang hoạt động tôn giáo tại tỉnh Nam Định; bước đầu nâng cao nhận thức của chức sắc các tôn giáo với các nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường, giúp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan hiểu về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước ta về tôn giáo, các chức sắc yên tâm hành đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng.

Các tin khác