Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Chương I: Những quy định chung (gồm 03 điều, từ Điều 1 đến Điều 3), quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ.

Chương II: Sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thay đổi người đại diện, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; thay đổi tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (gồm 05 từ Điều 4 đến Điều 8), quy định về việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Luật; trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; trình tự, thủ tục thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Chương III: Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại; giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo; công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ (gồm 08 điều, từ Điều 9 đến Điều 16), quy định về trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương; trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật; trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo; trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật; trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo; chấm dứt hoạt động, quyền khiếu nại của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo khi bị giải thể và việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ.

Chương IV: Chấp thuận, đăng ký phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài (gồm 02 điều, từ Điều 17 đến Điều 18), quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam và trình tự, thủ tục đăng ký làm chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài.

Chương V: Hoạt động quyên góp; tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài (gồm 02 điều, từ Điều 19 đến Điều 20), quy định về hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Chương VI: Tổ chức thực hiện (gồm 05 điều, từ Điều 21 đến Điều 25), quy định biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan; tiếp nhận hồ sơ; hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

Bên cạnh đó, Nghị định còn kèm theo phụ lục với 53 mẫu, trong đó có 06 mẫu sử dụng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 47 mẫu sử dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Nghị định có hiệu lực thi hành đồng thời với Luật từ ngày 01/01/2018.

(Nội dung cụ thể Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ được đăng tải chi tiết kèm theo)

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác