Thông tri về lãnh đạo đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp và Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trong tỉnh đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức hội được củng cố; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở; phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác thực hiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, động viên hội viên khắc phục khó khăn, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Hình ảnh Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tuy nhiên tổ chức và hoạt động của hội ở một số nơi còn hạn chế. Cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa quan tâm đúng mức tới việc lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

Để tổ chức thành công đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 20-TT/TU, ngày 3-9-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nam Định”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa sâu sắc, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, động viên hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó vươn lên, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội. Chỉ đạo, tạo điều kiện để các cấp hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thành công đại hội.

2. Lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị nội dung đại hội. Báo cáo chính trị của ban chấp hành cần tập trung đánh giá đúng thực trạng kết quả hoạt động của hội trong nhiệm kỳ vừa qua, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức hội trong nhiệm kỳ tới.

3. Lãnh đạo làm tốt công tác nhân sự. Lựa chọn giới thiệu những cán bộ có phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, uy tín, kinh nghiệm trong công tác hội, có sức khỏe và điều kiện hoạt động để giữ cương vị chủ chốt của hội, có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội. Chỉ đạo các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh theo tôn chỉ, mục đích của Điều lệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

4. Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra; chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện để rút kinh nghiệm và triển khai trong toàn tỉnh; hoàn thành đại hội cấp tỉnh xong trước ngày 15-11-2023.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tri này; thường xuyên báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác