Tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Theo đó về tiêu chuẩn, điều kiện: Lãnh đạo hội phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có năng lực lãnh đạo, quản lý, có kinh nghiệm trong công tác quần chúng.

* Về tuổi tham gia lãnh đạo hội:

- Đối với nhân sự đã hết tuổi lao động thì tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử lãnh đạo hội không quá 65 tuổi. Đối với chủ tịch hội, trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi.

- Đối với lãnh đạo hội trong độ tuổi lao động khi đến tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

* Về nhiệm kỳ: Chủ tịch hội giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

* Về thẩm quyền giới thiệu nhân sự: Nhân sự được giới thiệu ứng cử lãnh đạo hội phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.

Kết luận này thay thế Kết luận số 58-KL/TW, ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Kết luận số 32-KL/TW

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác