Tổ chức lớp Bồi dường nghiệp vụ công tác tôn giáo

Tổ chức lớp Bồi dường nghiệp vụ công tác tôn giáo là triển khai kế hoạch bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo năm 2010 của Sở Nội vụ, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về  công tác Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ giai đoạn CNH-HĐH đất nước, thực hiện Quyết định số 83/QĐ-TTg ngày 08-6-2007 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo và cán bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo” giai đoạn 2006-2010.

Học viên tham dự lớp bồi dưỡng được nghe giảng viên là lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo các vụ thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ và Cục A41 (Bộ Công an) truyền đạt các chuyên đề:

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo;

- Công tác Quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo;

- Đạo Công giáo và công tác QLNN đối với đạo Công giáo;

- Đạo Phật và công tác QLNN đối với đạo Phật;

- Đạo Tin lành và công tác QLNN đối với đạo Tin lành;

- Công tác An ninh tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo;

- Công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo.

Qua lớp Bồi dưỡng, các đồng chí học viên được trang bị thêm  những kiến thức về tôn giáo; về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo; về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo; nhận thức rõ hơn về an ninh tôn giáo, thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của những thế lực thiếu thiện chí lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm gây bất ổn về an ninh - chính trị, chống phá sự nghiệp đổi mới của đất nước.

 Chương trình, Nội dung lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tôn giáo, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn CNH-HĐH của đất nước, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh - chính trị, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định.

Nguyễn Thị Thu Hiền - Ban Tôn giáo

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác