Báo cáo, thống kê công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác chính quyền địa phương năm 2022

Theo đó, đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo và thống kê số liệu ngành Nội vụ về các công việc sau:

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 theo biểu BM-01.ĐTBD và biểu BM-02/ĐTBD.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

- Đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2023: Đào tạo sau đại học theo biểu BM-03/ĐTBD; lớp chuyên viên, chuyên viên chính theo biểu BM-04/ĐTBD, lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo biểu BM-05/ĐTBD.

2. Công tác chính quyền địa phương:

- Phân loại chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2022 theo Biểu mẫu 01

- Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách theo Biểu mẫu 02, 03, 04.

- Danh sách và tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách theo Biểu mẫu 05.

- Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cấp xã năm 2022 theo quy định theo Biểu mẫu số 06.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác chính quyền địa phương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo CQĐP và BM-01/CQĐP, BM-02/CQĐP, BM-03/CQĐP, BM-04/CQĐP).

Các văn bản đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/01/2023./.

Sở Nội vụ đăng tải toàn văn Văn bản số 2389/SNV-XDCQ tại đây

Biểu mẫu BM-01.ĐTBD, BM-02/ĐTBD, BM-03/ĐTBD, BM-04/ĐTBD và BM-05/ĐTBD tại đây

Biểu mẫu 01 tại đây

Biểu mẫu 02 tại đây

Biểu mẫu 03 tại đây

Biểu mẫu 04 tại đây

Biểu mẫu 05 tại đây

Biểu mẫu 06 tại đây

Báo cáo kết quả thực hiện công tác chính quyền địa phương(tại đây)các biểu mẫu kèm theo báo cáo (tại đây)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác