Bộ Nội vụ ban hành Bảng Thời hạn bảo quản tài liệu mới

Theo đó, Thông tư quy định về thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

Kèm theo Thông tư Bộ Nội vụ ban hành 02 phụ lục: Phụ lục I quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; Phụ lục II quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động đặc thù của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

Thời hạn bảo quản tài liệu là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc. Cụ thể, thời hạn bảo quản đối với một số tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức như sau: Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Thông tư này. Thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động đặc thù của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Thông tư này. Đối với tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức chưa được quy định tại Thông tư này, các cơ quan, tổ chức căn cứ thời hạn bảo quản của tài liệu tương ứng để xác định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2023. Bãi bỏ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Bãi bỏ Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu toàn văn Thông tư Thông tư số10/2022/TT-BNV tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác