Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Theo đó, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ là tập hợp những chỉ tiêu thống kê để thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý của các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển ngành Nội vụ qua từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về ngành Nội vụ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ gồm có: Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ (Phụ lục I) và Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ (Phụ lục II). Trong đó, Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ bao gồm nhóm Tổ chức hành chính (Mã 01); Cán bộ, công chức, viên chức (Mã 02); Thanh tra ngành nội vụ (Mã 03); Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nội vụ (Mã 04); Hội, tổ chức phi chính phủ (Mã 05); Thi đua, khen thưởng (Mã 06); Tôn giáo (Mã 07); Văn thư – Lưu trữ (Mã 08).

Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ cho Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ xây dựng chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, chương trình điều tra thống kê, tổng hợp số liệu thống kê trong hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ, chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê phát triển giới, chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam thuộc ngành Nội vụ để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/01/2023./.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư 9/2022/TT-BNV tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác