Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ

Kèm theo Quyết định, Bộ Nội vụ công bố 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đã được công bố tại Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2021 và thay thế Quyết định số 744/QĐ-BNV.

Tại Quyết định 909/QĐ-BNV, Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 06 thủ tục gồm: 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương và bổ sung 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Các thủ tục hành chính cấp trung ương được sửa đổi, bổ sung gồm các thủ tục: Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc; Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ; Cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

Các thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung bao gồm các thủ tục: Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc; Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ; Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 909/QĐ-BNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác