Công văn đề nghị thực hiện việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 2665/SNV-CCVTLT  gửi các cơ quan, tổ chức đề nghị thực hiện việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020.

Công văn gồm có các nội dung:

Trên cơ sở 15 biểu báo cáo văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ có ký hiệu từ 0901.N/BNV-VTLT đến 0915.N/BNV-VTLT của Thông tư 03/2018/TT-BNV, Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng thành 4 biểu mẫu như sau:

Biểu số 01: Báo cáo cơ sở công tác văn thư

Biểu số 02: Báo cáo tổng hợp công tác văn thư

Biểu số 03: Báo cáo cơ sở công tác lưu trữ

Biểu số 04: Báo cáo tổng hợp công tác lưu trữ

Các biểu báo cáo được đính kèm theo Công văn này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở nội vụ tỉnh Nam Định tại website: http: sonoivunamdinh. gov.vn

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2021 (qua Chi cục Văn thư- Lưu trữ, địa chỉ 168 Hàn Thuyên- Thành phố Nam Định). Báo cáo của các cơ quan, tổ chức đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Mọi thông tin liên hệ Phòng Quản lý Văn thư- Lưu trữ, số điện thoại: 02283946868./.

Biểu mẫu số 01,03 

Biểu mẫu số 02,04

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác