Công văn số 1223/SNV-VTLT ngày 03/6/2021 của Sở Nội vụ v/v hướng dẫn tiêu huỷ tài liệu hết giá trị

Toàn văn nội dung Công văn số 1223/SNV-VTLTngày 03/6/2021 của Sở Nội vụ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác