Công văn số 298/UBND-VP8 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức quán triệt, phổ biến và triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý để thực hiện.

- Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế công tác văn thư tại cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

          2. Giao Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập huấn, hướng dẫn, triển khai và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của tỉnh về công tác văn thư theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chi tiết văn bản

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác