Công văn về việc rà soát, tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “VÌ sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2021

1. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương

a) Đối tượng:

- Công chức, viên chức, người lao động chuyên trách, kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có nhiều đóng góp trong lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện xét Kỷ niệm chương:

Tiêu chuẩn và điều kiện xét Kỷ niệm chương được thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 10 Thông tư 14/2019/TT-BNV.

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

Hồ sơ đề nghị thực hiện theo các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BNV, gồm 02 bộ cụ thể như sau:

a) Tờ trình của cơ quan, đơn vị;

b) Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương;

c) Bản khai thành tích và quá trình công tác đối với cá nhân trong ngành;

d) Những trường hợp thuộc diện ưu tiên xét tặng được quy định tại Điều 10 Thông tư 14/2019/TT-BNV kèm theo bản sao Quyết định khen thưởng và Bằng công nhận.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đề nghị gửi đến Sở Nội vụ Nam định, địa chỉ 168 Hàn Thuyên, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trước ngày 30/8/2021.

Chi tiết Công văn./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác