Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn lập, nộp lưu hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý tài liệu điện tử

Theo đó, yêu cầu của việc lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ điện tử  vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống phải đảm bảo điều kiện sau:

- Với danh mục hồ sơ phải đầy đủ các yếu tố cấu thành theo quy định của pháp luật về công tác văn thưđược cập nhật cho từng cá nhân của cơ quan, tổ chức trên Hệ thống.

- Với việc lập hồ sơ: hồ sơ điện tử phải được lập đồng bộ trong quá trình quản lý điều hành của cơ quan, tổ chức trên Hệ thống; Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu hồ sơ điện tử theo quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

- Việc nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan đúng thời hạn, đúng trình tự theo quy định của pháp luật về công tác văn thư.

Văn bản nêu rõ lưu đồ và mô tả chi tiết lưu đồ lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 30 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư với 3 bước:

- Bước 1: Lập Danh mục hồ sơ

- Bước 2: Lập hồ sơ

- Bước 3: Nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan

Các cơ quan, tổ chức căn cứ các quy định của pháp luật và nội dung tại văn bản nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chức năng lập và nộp lưu hồ sơ điện tử trên Hệ thống./.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định giới thiệu toàn văn Văn bản số 370/VTLTNN-NV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác