Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định

- Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng quản lý nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; cơ quan Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc trên địa bàn tỉnh; Doanh nghiệp Nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập; các tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp cấp tỉnh hoạt động bằng ngân sách nhà nước.

- Các cơ quan, tổ chức cấp huyện.

Quyết định 1474/2021/QĐ-UBND về ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định có hiệu lực từ ngày 12/7/2021 và thay thế Quyết định 1934/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định./.

Chi tiết Quyết định.

/Uploads/2021/10/45/29/1_PL_kem_theo_Danh_muc.pdf

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác