Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ (dành cho khối Văn thư- Lưu trữ)
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu về: Nghiệp vụ công tác thống kê; Hệ thống chỉ tiêu ngành Nội vụ, nhóm chỉ tiêu dành cho văn thư, lưu trữ; Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; Hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Phần mềm này không chỉ phục vụ việc thực hiện báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo về Bộ Nội vụ, mà còn đáp ứng công tác quản lý của cả các đơn vị chịu trách nhiệm thu thập số liệu (các Sở Nội vụ, Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành)… cũng như của đơn vị có chức năng tổng hợp, phê duyệt, khai thác báo cáo thống kê. Sau Hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị sẽ triển khai ứng dụng phần mềm báo cáo thống kê để phục vụ công tác báo cáo và nhu cầu quản lý tại đơn vị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đoàn Cường nhấn mạnh: Công tác Thống kê được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng và được Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Nhằm hình thành hệ thống thông tin thống kê ngành Nội vụ và thực hiện triển khai có hiệu quả Luật Thống kê, Bộ Nội vụ đã ban hành 02 Thông tư, gồm Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ và Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ thay thế Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phê duyệt Đề án “Hình thành và hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng thống kê ngành Nội vụ” theo Quyết định số 50/QĐ-BNV ngày 16/01/2018. Việc tổ chức các hội nghị tập huấn này để định hướng thống nhất các cơ quan, đơn vị thực hiện.
Cũng tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng khẳng định: Nhiệm vụ thống kê nhà nước về lưu trữ được nhà nước quan tâm từ rất sớm, thực trạng các biểu mẫu thống kê đã có tính liên hệ giữa các chỉ tiêu cần ghi chép trên các biểu, nhưng việc thu thập thông tin trong các biểu báo cáo của nhiều đơn vị không đầy đủ; tính logic của số liệu không được bảo đảm; số lượng các đơn vị nộp báo cáo thống kê còn thiếu so với quy định; một số chỉ tiêu thống kê đưa ra còn trùng lắp... Điều này ảnh hưởng đến chất lượng của báo cáo thống kê. Vì vậy, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị này để nâng cao chất lượng báo cáo thống kê và thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011.
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác