Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

Tham dự Hội nghị, có ông Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; đại điện lãnh đạo một số các đơn vị thuộc thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Văn thư - Lưu các Bộ, ngành ở Trung ương, Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Theo chương trình, Hội nghị sẽ thảo luận các vấn đề: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ ở trung ương để đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ trong giai đoạn hiện nay; Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ từ thực tiễn triển khai thực hiện; Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ từ thực tiễn triển khai thực hiện; Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung về công tác thu thập tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử; Vai trò của doanh nghiệp trong việc lưu trữ tài liệu điện tử; Những nội dung cần quy định trong Luật Lưu trữ về Lưu trữ tư; Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ từ thực tiễn triển khai thực hiện; Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ và những nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Luật Lưu trữ; Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về hoạt động dịch vụ lưu trữ; Hoạt động dịch vụ lưu trữ và những nội dung cần sửa đổi bổ sung; Sửa đổi Luật Lưu trữ năm 2011 đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu trong bối cảnh Chính phủ điện tử 4.0.

                                                                                             Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Nam Định

  Tài liệu Hội nghị:                                                                                                                                                  chuongtrinh-hn-luat-154848-171220-17.doc                                                                                                              356-2020-cv-bnv-vtltnn-154638-171220-27.pdf                                                                                                    ky-yeu-hoi-nghi-du-thao.pdf                                                                                                                                  tham-luan-tai-lieu-dien-tu-vnpt-21dec2020-100447-211220-34.pdf                                                                                                           

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác