Hướng dẫn báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2019

Trên cơ sở 15 biểu báo cáo văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ có ký hiệu từ 0901.N/BNV-VTLT đến 0915.N/BNV-VTLT của Thông tư 03/2018/TT-BNV, Các cơ quan, tổ chức căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ theo các biểu:

Biểu số 01: Báo cáo cơ sở công tác văn thư

Biểu số 02: Báo cáo tổng hợp công tác văn thư

Biểu số 03: Báo cáo cơ sở công tác lưu trữ

Biểu số 04: Báo cáo tổng hợp công tác lưu trữ

Chi tiết biểu biểu 01, 03

Chi tiết biểu 02, 04

Chi tiết nội dung công văn số 1472/SNV-CCVTLT

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác