Nghiệm thu chính thức Đề tài “Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước"

Hội đồng nghiệm thu gồm có 05 thành viên do ThS. Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm Chủ tịch.

  Sau khi Chủ tịch Hội đồng thông qua Chương trình và phương thức làm việc của buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Thị Chinh - Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của Đề tài được bố cục thành 03 chương: Chương 1 - Tổng quan về công nghệ Blockchain; Chương 2 - Khả năng ứng dụng Blockchain trong quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; Chương 3 - Giải pháp và kiến nghị.

  Theo nhóm nghiên cứu, công nghệ Blockchain là một công nghệ lưu trữ hiện đại, có khả năng bảo đảm toàn vẹn thông tin tài liệu, đảm bảo sự tin cậy và tính khả thi của thông tin lưu trữ, điều này cho thấy việc ứng dụng nó có thể giải quyết được hai bất cập lớn trong việc quản lý tài liệu lưu tữ điện tử hiện nay là vấn đề xác thực tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản lâu dài, vĩnh viễn và nguy cơ bị tấn công dữ liệu. Từ những phân tích về khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và thực trạng ứng dụng công nghệ này trong quản lý thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử của một số nước phát triển trên thế giới, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp tại Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là hai giải pháp cụ thể liên quan đến xác thực tài liệu lưu trữ điện tử có thời hạn bảo quản lâu dài, vĩnh viễn tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử bằng cách thiết lập mạng Blockchain cấp phép, nội bộ hoặc tạo bộ thẻ băm khi thu thập tài liệu lưu trữ điện tử.

  Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu cho rằng Đề tài cơ bản đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra, kết quả nghiên cứu bước đầu có sự tìm hiểu cơ bản về công nghệ Blockchain, đánh giá được cơ hội, thách thức và chỉ ra yêu cầu nghiên cứu ứng dụng công nghệ này vào việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong tương lai. Tuy nhiên, về các giải pháp được đề xuất, để đảm bảo tính khả thi thì cần phải có những nghiên cứu sâu hơn, đòi hỏi có sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cần phân tích rõ hơn về một số hạn chế, bất cập về công nghệ liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đơn giản hóa giải pháp, quy trình được mô tả, đồng thời cụ thể hóa các thông tin tham chiếu về một số công trình nghiên cứu trên thế giới đã được thực hiện.

  Kết luận buổi nghiệm thu, ThS. Đặng Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng cơ bản nhất trí với các nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Chủ nhiệm và các thành viên Đề tài khi tiếp cận một vấn đề nghiên cứu còn khá mới ở Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của Hội đồng cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

  Đề tài được nghiệm thu xếp loại Khá./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác