Sở Nội vụ bàn giao tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

Trung tâm Lưu trữ tỉnh đã kiểm tra, rà soát, đối chiếu Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu với tài liệu giao nộp thực tế; Lập Biên bản giao nhận tài liệu, đưa vào kho bảo quản tài liệu của Lưu trữ lịch sử và tổ chức khai thác, sử dụng theo đúng quy định.

Hình 1: Vận chuyển tài liệu đến Trung tâm Lưu trữ

Việc giao nộp tài liệu lưu trữ của các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử là công việc cần thiết theo quy định để đảm bảo bổ sung, hoàn thiện các Phông lưu trữ tài liệu của tỉnh góp phần phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu lịch sử, khoa học...phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Nội vụ sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác phân loại, lập hồ sơ và lựa chọn tài liệu có THBQ vĩnh viễn giao nộp vào Lưu trữ Lịch sử theo đúng quy định./.

Hình 2: Chánh Văn phòng Sở Nội vụ trong buổi bàn giao tài liệu

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác