Tỉnh Nam Định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Lưu trữ

Theo đó, quy định định mức kinh tế -kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định, gồm: Mức hao phí tối đa về nhân công và nguyên vật liệu đối với việc chỉnh lý tài liệu giấy; Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ; Vệ sinh tài liệu lưu trữ; Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng; Số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc Danh mục bí mật Nhà nước; Xử lý tài liệu hết giá trị. Cụ thể như sau:

- Định mức kinh tế kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy áp dụng 100% định mức quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ;

- Định mức kinh tế kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ áp dụng 100% định mức quy định tại Điều 3 Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội vụ;

- Định mức kinh tế kỹ thuật vệ sinh tài liệu lưu trữ trữ áp dụng 100% định mức quy định tại Điều 4 Thông tư số 15/2011/TT-BNV;

- Định mức kinh tế kỹ thuật lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng áp dụng 100% định mức quy định tại Điều 4 Thông tư số 08/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ;

- Định mức kinh tế kỹ thuật số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc Danh mục bí mật Nhà nước áp dụng 100% định mức quy định tại khoản d Điều 4 Thông tư số 04/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ; - Định mức kinh tế kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị áp dụng 100% định mức quy định tại Điều 4 Thông tư số10/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ;

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2022

Tải toàn văn của Quyết định 34/2022/QĐ-UBND tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác