Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương giao nộp hồ sơ, tài liệu

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Luật Lưu trữ, trong thời hạn 10 năm, kể từ năm công việc kết thúc, cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu có trách nhiệm nộp lưu tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

  Trung tâm Lưu trữ tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ Lịch sử tỉnh chuẩn bị các điều kiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1607/SNV-VTLT ngày 3/8/2021 của Sở Nội vụ v/v hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử tỉnh.

  Chi tiết Nội dung của Văn bản số 41/TTL-NgV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác