Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có THBQ vĩnh viễn từ VP HU – HĐND - UBND huyện Vụ Bản, Sở Thông tin và Truyền thông vào Lưu trữ Lịch sử.

Trong buổi lễ bàn giao và tiếp nhận, Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định nêu rõ việc giao nộp tài liệu lưu trữ của cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử là công việc cần thiết theo quy định đảm bảo bổ sung, hoàn thiện các Phông lưu trữ tài liệu của tỉnh góp phần phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu lịch sử, khoa học....phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Nam Định. Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ cũng đề nghị VP HU – HĐND - UBND huyện Vụ Bản tiếp tục quan tâm đến công tác phân loại, lập hồ sơ và lựa chọn tài liệu có THBQ vĩnh viễn  giao nộp vào Lưu trữ Lịch sử theo đúng quy định.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tiến hành giao nộp tài liệu của 02 phông: Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Nam Định (có thời gian 2006 - 2008 gồm 01 cặp, 25 hồ sơ), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định (có thời gian 2008 – 2010 gồm 02 cặp, 53 hồ sơ) vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác