UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch công tác văn thư Lưu trữ năm 2022

Theo đó, Kế hoạch thực hiện bao gồm 3 nội dung chính:

- Về quản lý, chỉ đạo công tác văn thư lưu trữ: Tuyên truyền, phổ biến, xây dựng ban hành văn bản quản lý; công tác cán bộ; tập huấn, kiểm tra.

Nội dung kiểm tra: về thực hiện nghiệp vụ văn thư và thực hiện nghiệp vụ lưu trữ.

- Hiện đại hoá công tác văn thư lưu trữ: chú trọng lưu trữ điện tử và số hoá thủ tục hành chính.

- Quản lý, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nhằm giải quyết tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống; nâng cao công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ lịch sử; số hoá tài liệu lưu trữ; bố trí kho lưu trữ và đáp ứng nhu cầu khai thác tài liệu lưu trữ.

Sau cùng, Kế hoạch đã phân công trách nhiệm cụ thể thực hiện tới các đơn vị Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 14/KH-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác