UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023.

Kế hoạch thực hiện bao gồm các nội dung chính sau:

- Về quản lý, chỉ đạo công tác văn thư lưu trữ: Tuyên truyền, phổ biến, xây dựng ban hành văn bản quản lý; công tác cán bộ; tập huấn, kiểm tra.

- Hiện đại hoá công tác văn thư lưu trữ: tăng cường tiếp nhận, xử lý, phát hành, lưu trữ điện tử và số hoá tài liệu lưu trữ.

- Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nhằm giải quyết tình trạng tài liệu tồn đọng, tích đống; nâng cao công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ lịch sử; số hoá tài liệu lưu trữ; bố trí kho lưu trữ và đáp ứng nhu cầu khai thác tài liệu lưu trữ.

Nội dung Kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện tới các đơn vị Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch VTLT 2023.pdf


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác