Bộ Nội vụ ban hành Đề án “Hoàn thiện hệ thống văn bảnquy phạm pháp luật ngành Nội vụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”

Tại phụ lục kèm theo Quyết định, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2022 –2025, tầm nhìn đến năm 2030 gồm 11 lĩnh vực của Bộ gồm: lĩnh vực Tổ chức bộ máy và biên chế, Lĩnh vực Công chức - Công vụ, lĩnh vực Chính quyền địa phương, lĩnh vực Đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC, Lĩnh vực Tiền lương, Lĩnh vực hội, tổ chức phi Chính phủ, Lĩnh vực quản lý về Công tác thanh niên, Lĩnh vực Thanh tra công vụ, Lĩnh vực Cải cách hành chính, Lĩnh vực Thi đua –Khen thưởng, Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo, Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ Nhà nước./.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 285/QĐ-BNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác