Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Thông tư này quy định danh mục và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường tại chính quyền địa phương.

Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi: Cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc sau:

1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản.

3. Cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh và cấp lại giấy phép môi trường có nội dung về xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất thải rắn theo quy định; thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

4. Cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

5. Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

6. Giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng.

7. Xử lý vi phạm về môi trường.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định theo Thông tư này là từ đủ 02 năm đến 05 năm.

Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2023.

Xem toàn văn Thông tư tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác