Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Thông tư này áp dụng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương.

Danh mục vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền định kỳ chuyển đổi gồm:

1. Cấp phép hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Báo chí; Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Xuất bản, In và Phát hành; Bưu chính.

2. Phân bổ, thẩm định, quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Thông tư là từ đủ 03 năm đến 05 năm không bao gồm thời gian tập sự, thử việc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/3/2023.

Xem toàn văn Thông tư số 01/2023/TT-TTTT tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác