Giới thiệu Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về: Phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ; số lượng Phó Chỉ huy trưởng, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; trang phục, sao mũ, phù hiệu của Dân quân tự vệ; mức hưởng chế độ phụ cấp các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ; định mức bảo đảm chế độ, chính sách cho từng thành phần Dân quân tự vệ; điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bị ốm đau, bị tai nạn, chết. 

Nghị định cũng nêu rõ đối tượng áp dụng là Công dân Việt Nam, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế của Việt Nam; Cá nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cư trú và hoạt động tại Việt Nam liên quan đến Dân quân tự vệ.

Trong Nghị định đã nêu cụ thể về chế độ phụ cấp chức vụ đối với các đối tượng được hưởng theo quy định.

Nghị định cũng quy định mốc thời gian được hưởng phụ cấp chức vụ được tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến ngày có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp chức vụ của tháng đó.

Đồng thời cũng quy định mức hưởng phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với thôn đội trưởng do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định; Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng.

Ngoài ra còn có các mức phụ cấp khác được quy định chi tiết tại Nghị định này, Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2020./.

Xem toàn văn Nghị định tại đây 72.signed.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác