Giới thiệu nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Quy định 22-QĐ/TW áp dụng đối với tổ chức Đảng và Đảng viên, bao gồm cả tổ chức Đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể hoặc thay đổi do chia tách, sáp nhập về mặt tổ chức; Đảng viên đã chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu.

Cụ thể tại Điều 2 của Quy định 22-QĐ-TW này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu rõ các nguyên tắc cần tuân theo trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng gồm:

- Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra.

- Tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo sự phân công của tổ chức đảng có thẩm quyền.

- Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe và giáo dục.

- Tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác theo quy định của Đảng; chủ động, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh.

- Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không có ngoại lệ.

- Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng được quy định tại Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Mọi tổ chức đảng và đảng viên phải tuân thủ nhằm bảo đảm việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thống nhất, chặt chẽ, công minh, chính xác, kịp thời.

Quy định này gồm 7 Chương, 36 Điều; có nhiều điểm mới cả về bố cục văn bản và nội dung, một số điểm mới nổi bật như:

1. Tên gọi đổi từ “Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng” thành “Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”.

2. Bố cục được kết cấu bằng các chương, điều, khoản theo chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho khoa học, dễ tra cứu, dễ nhớ, dễ thực hiện, không bị chồng chéo. Quy định mới có 7 chương, 36 điều, quy định cụ thế từng lĩnh vực, từng nội dung; Quy định 30 có tính chất hướng dẫn từng điều tại Chương VII và Chương VIII của Điều lệ Đảng, không có chương, điều.
3. Có sự sắp xếp thống nhất, hợp lý các nội dung, như: có đối tượng điều chỉnh, nguyên tắc hoạt động, giải thích từ ngữ, nội hàm các khái niệm có tính phổ biến được đề cập trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; trước đây nằm ở nhiều điều, khoản, mục khác nhau trong Quy định số 30.

4. Bổ sung, sửa đổi một số nội dung mới như:

Tăng trách nhiệm, thẩm quyền cho cấp ủy “lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước”; việc “giải quyết tố cáo đối với các trường hợp cán bộ về hưu bị tố cáo trong thời gian đang đương chức”.

Tăng thẩm quyền cho ủy ban kiểm tra các cấp “chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”; Quy định số 30 chỉ có “hướng dẫn, kiểm tra”.

Tăng nội dung giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp về “tư tưởng chính trị và thực hiện trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Đảng”; “việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức”;Quy định việc “không được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, thu phát sóng khi làm việc với chủ thể kiểm tra, giám sát” nhằm phòng ngừa việc đối tượng kiểm tra ghi âm, ghi hình lại các nội dung đang trong quá trình kiểm tra, chưa được phép công khai vì mục đích xấu, bảo đảm giữ bí mật danh tính người tố cáo.

Tăng thẩm quyền ủy ban kiểm tra trong phòng, chống tham nhũng “kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án do các cơ quan chức năng thụ lý”…; bổ sung, nguyên tắc kỷ luật, giải quyết đơn tố cáo (có cả đơn nặc danh), phạm vi giải quyết khiếu nại;…

Một điểm đáng lưu ý trong Quy định 22 đã được nêu rõ trong quá trình làm việc, chủ thể của kiểm tra hoặc giám sát có quyền yêu cầu đối tượng được kiểm tra giám sát không được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình để phòng ngừa việc đối tượng kiểm tra ghi âm, ghi hình lại các nội dung đang trong quá trình kiểm tra giám sát chưa được phép công khai vì mục đích xấu, bảo đảm giữ bí mật danh tính người tố cáo.

Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, Quy định 22 bổ sung thêm nội dung: "Lãnh đạo, chỉ đạo KTGS TCĐ, đảng viên chấp hành pháp luật của Nhà nước”.

Về nội dung kiểm tra giám sát đối với đảng viên, ngoài việc kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, Quy định 22 bổ sung thêm:"Tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên”; bổ sung thêm nội dung: "Việc thực hiện các kết luận, quyết định kiểm tra giám sát và kỷ luật TCĐ, đảng viên vi phạm”; nội dung giám sát đối với đảng viên, bổ sung thêm việc giám sát thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng và về tư tưởng chính trị thành: "Thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác. Tư tưởng chính trị, giữ gìn đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Đảng”.

Xem toàn văn Quy định tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác