Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Các nội dung được Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW làm rõ bao gồm:

- Nguyên tắc xử lý kỷ luật (Điều 2);

- Giải thích từ ngữ (Điều 3);

- Thời hiệu kỷ luật (Điều 4);

- Tình tiết tăng nặng mức kỷ luật (Điều 6);

- Vi phạm chủ trương, quy định của Đảng (Điều 8)

- Vi phạm việc ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (Điều 9);

- Vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (Điều 10);

- Vi phạm quy định về phòng chống tội phạm (Điều 19);

- Áp dụng hình thức kỷ luật (khoản 2 các điều từ Điều 25 đến Điều 56);

- Vi phạm quan điểm chính trị và chính trị nội bộ (Điều 25);

- Vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (Điều 26);

- Vi phạm quy định tuyên truyền, phát ngôn (Điều 28);

- Vi phạm quy định khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo (Điều 38);

- Vi phạm quy định thực hiện chính sách an sinh xã hội (Điều 48);

- Vi phạm quy định hôn nhân và gia đình (Điều 51);

- Viphạm quy định chính sách dân số (Điều 52);

- Vi phạm quy định về tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 55).

Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ban hành kèm theo 06 mẫu phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên.

Xem toàn văn Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác