Quốc hội ban hành Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Theo Nghị quyết, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 gồm: Tổng số thu ngân sách Nhà nước là 1.620.744 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Nhà nước là 2.076.244 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách Nhà nước (gồm bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương) là 455.500 tỷ đồng, tương đương 4,42% tổng sản phẩm (GDP). Tổng mức vay của ngân sách Nhà nước là 648.213 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2021 -  2025 cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và sự nghiệp của ngân sách trung ương trong nước năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 đã được kéo dài sang năm 2022) của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia đã được UBTVQH phân bổ tại Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022 chưa giải ngân đến hết ngày 31/12/2023.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nêu rõ, chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018. Từ 01/7/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 01/01/2023. thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. 

Toàn văn nội dung Nghị quyết tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác