Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Quy định số 69-QĐ/TW thay thế Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Quy định số 69-QĐ/TW có 4 Chương với 58 Điều, quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 7);

- Chương II: Kỷ luật tổ chức Đảng (từ Điều 8 đến Điều 24);

- Chương III: Kỷ luật đảng viên vi phạm (từ Điều 25 đến Điều 56);

- Chương IV: Điều khoản thi hành (Điều 57, 58).

Xem toàn văn Quy định số 69-QĐ/TW tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác