Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Nam Định v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần

Theo đó: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần gồm 06 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 06 Quyết định của UBND tỉnh; Hết hiệu lực toàn bộ gồm 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 10 Quyết định của UBND tỉnh.

Riêng về lĩnh vực Nội vụ: Trong năm 2020, trên cơ sở cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, Ngành, Trung ương mới ban hành, Sở Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Nghị quyết số 53/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn (xóm), tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và bãi bỏ một phần Nghị quyết số 138/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh.

- Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2020 và thay thế Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh.

- Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Nam Định. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020.

- Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2020 và thay thế Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND
ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh.

Xem toàn văn Quyết định số 239/QĐ-UBND tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác