Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Thông tư đã quy định chi tiết danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương (đối tượng là Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện, Thanh tra sở, Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện) gồm:

1. Vị trí làm công tác thanh tra.

2. Vị trí làm công tác tiếp công dân.

3. Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng.

5. Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2021. Xem toàn văn nội dung Thông tư tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác