Thông báo kiểm tra công vụ 6 tháng cuối năm 2021

Hiện nay, công tác kiểm tra công vụ được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao với mục tiêu trước mắt đặt ra là nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định đối với người dân, tổ chức trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức, kỷ luật, tạo sự chuyển biến trong lề lối, tác phong làm việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội chung của tỉnh.

Theo đó, nội dung kiểm tra công vụ sẽ tập trung vào hai nhóm lĩnh vực chính là: Việc thực hiện các quy định về giải quyết thủ tục hành chính và hoạt động của Bộ phận Một cửa và việc thực hiện quy định về kỷ luật kỷ cương, văn hoá công vụ.

Phương pháp kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra theo kế hoạch kết hợp với kiểm tra đột xuất (đối với mỗi cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất tối thiểu 05 cuộc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc).

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác