Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 về quy trình tiếp công dân

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP có 04 Chương và 12 Điều rút gọn hơn so với Thông tư số 06/2014/TT-TTCP (có 06 Chương và 34 Điều).

Mục đích của việc tiếp công dân được quy định cụ thể tại Điều 3 của Thông tư:

1. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Một trong các nội dung đáng chú ý của Thông tư số 04/2021/TT-TTCP là việc từ chối tiếp công dân tại được quy định tại Điều 4: 

Người tiếp công dân dược từ chối tiếp công dân trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Luật Tiếp công dân và phải giải thích cho công dân được biết lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân.

Trường hợp từ chối tiếp công dân theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công dân thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân ra Thông báo từ chối tiếp công dân…  (trước đây Thông tư số 06/2014/TT-TTCP chỉ quy định người tiếp công dân ra thông báo từ chối tiếp công dân)

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP có hiệu thi hành kể từ ngày 15/11/2021.

Xem toàn văn Thông tư tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác