Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan thanh tra và các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của mình trong công tác thanh tra; giải quyết khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời kiến nghị về thanh tra và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP có 07 Chương và 52 Điều, cụ thể:

- Chương I (từ Điều 1 đến Điều 7): Những quy định chung

- Chương II (từ Điều 8 đến Điều 13): Tổ chức Đoàn thanh tra

- Chương III (từ Điều 14 đến Điều 18): Chuẩn bị thanh tra

- Chương IV(từ Điều 19 đến Điều 28): Tổ chức thực hiện cuộc thanh tra

- Chương V (từ Điều 29 đến Điều 37): Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

- Chương VI (từ Điều 38 đến Điều 50): Kết thúc cuộc Thanh tra

- Chương VII (từ Điều 51 đến Điều 52): Xử lý vi phạm và điều khoản thi hành

Thông tư có hiệu thi hành từ ngày 15/11/2021, đồng thời các văn bản hết hiệu lực gồm:

Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; 

-  Thông tư số 08/2015/TT-TTCP ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về sổ nhật ký Đoàn thanh tra;

Quyết định số 2316/QĐ-TTCP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ ban hành Quy trình thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra.

Xem toàn văn Thông tư số 06/2021/TT-TTCP tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác