Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thông tư có 04 Chương và 16 Điều đã quy định chi tiết các nội dung trong thanh tra trách nhiệm, cụ thể:

- Thực hiện pháp luật về thanh tra gồm 09 nội dung (Điều 11)

- Thực hiện pháp luật về tiếp công dân gồm 04 nội dung (Điều 12)

- Thực hiện pháp luật về khiếu nại gồm 08 nội dung (Điều 13)

- Thanh tra trách nhiệm về tố cáo gồm 08 nội dung (Điều 14)

- Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm 4 nội dung (Điều 15)

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; giải quyết khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời kiến nghị của cơ quan thanh tra, đoàn thanh tra; kết luận thanh tra và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu thi hành từ ngày 15/11/2021, đồng thời các văn bản hết hiệu lực gồm:

- Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Thông tư số 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại;

- Thông tư số 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo;

- Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra.

Xem toàn văn Thông tư số 07/2021/TT-TTCP tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác