Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả theo 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị đã đề ra.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp - cơ quan với vai trò tham mưu, giúp Chính phủ trong quản lý nhà nước về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Xem toàn văn Chỉ thị số 43/CT-TTg tại đây.

                                                                                                                                             Thanh tra Sở

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác