Uỷ ban kiểm tra Trung ương ban hành quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Kèm theo Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW là 07 quy trình trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Uỷ ban Kiểm tra các cấp gồm:

- Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên

- Quy trình kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

- Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

- Quy trình kiểm tra tài chính Đảng

- Quy trình giải quyết tố cáo đảng, đảng viên

- Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

- Quy trình giải quyết khiếu nại, kỷ luật đối với đảng viên

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (22/12/2021) và thay thế các quy định của Uỷ ban kiểm tra trung ương gồm: Quy định số 150-QĐ/UBKTTW ngày 19/5/2016 ban hành quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; Quyết định số 684-QĐ/UBKTTW ngày 03/01/2018 ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng; Quyết định số 1195-QĐ/UBKTTW ngày 11/6/2019 ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng đối với đảng viên.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW (tại đây)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác