Các mốc thời gian cần lưu ý khi tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

1.  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022; kết quả đánh giá, xếp loại các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các trường học, trung tâm (kết quả xếp loại 02 năm: năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022), trước ngày 15/7/2022.

2. Bản đăng ký thi đua năm học 2022-2023 gửi trước ngày 30/9/2022 (Đăng ký thi đua phải ghi rõ nội dung, chỉ tiêu thi đua; đăng ký số lượng đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” năm học 2022-2023).

3. Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (địa chỉ: số 40 đường Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định đồng thời thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: http://dichvucong.namdinh.gov.vn).

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của UBND tỉnh: trước ngày 31/7/2022.

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2022.

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước nộp trực tiếp tại Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 31/7/2022.    

Các tin khác