Để công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất
Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021.
Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021.

Để triển khai, thực hiện tốt công tác TĐKT, hàng năm, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức và phát động sâu rộng các phong trào thi đua đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; đồng thời chỉ đạo các khối thi đua bám sát các kế hoạch, chương trình, từ đó cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, hình thức thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT cũng được Sở Nội vụ, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác TĐKT trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, trên cơ sở các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể hóa các quy định về TĐKT phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; các văn bản hướng dẫn triển khai tổ chức phong trào thi đua, đảm bảo kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch đúng quy định. Các ngành, địa phương đã chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện công tác TĐKT gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. UBND tỉnh đã công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và đang triển khai thực hiện dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực TĐKT trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Nội vụ, các địa phương đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đề nghị khen thưởng.

 Việc triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ đã tạo chuyển biến rõ nét từ công tác TĐKT. Các phong trào thi đua được tổ chức triển khai rộng khắp ở các khối cơ quan, các địa phương và các lĩnh vực; một số phong trào thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức và đông đảo người dân, đã đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực; điển hình là các phong trào thi đua xây dựng NTM; khuyến học, khuyến tài… Đặc biệt từ khi đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” đến nay đã huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong tỉnh trong phòng chống dịch. Đến nay, tỉnh ta đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 và chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh; tổ chức gặp mặt, nói chuyện, giao lưu với các điển hình tiên tiến; đưa tin, xây dựng chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong đó, Báo Nam Định đã xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo lời Bác”, “Đất nước, con người”, “Gương sáng làm việc hay”; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với chuyên mục “Thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với công việc hàng ngày của mỗi người”, “Doanh nghiệp và Hội nhập”, “Nông nghiệp, nông thôn”, “Mỗi ngày một cuốn sách”,… Qua  công tác tuyên truyền đã góp phần khích lệ, nêu gương, động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Cùng với các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện. Trong đó từng bước tăng cường khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, chú trọng khen thưởng đối với người trực tiếp lao động, sản xuất, nông dân, công nhân, chiến sĩ, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, người không giữ chức vụ lãnh đạo, góp phần động viên, khuyến khích, nâng cao tinh thần tự giác, tham gia tích cực, hiệu quả vào các phong trào thi đua của đại đa số người lao động. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đều thành lập Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cơ sở để xét, công nhận và đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng đối với các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, mô hình hay, cách làm hiệu quả để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Các cụm, khối thi đua đã tích cực duy trì và đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, trong đó đã xây dựng quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động; xây dựng thang bảng điểm thi đua trên nguyên tắc chung và thường xuyên điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn bảo đảm việc bình xét khách quan, công tâm. Tổ chức phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, tạo sự gắn kết giữa các thành viên, là cầu nối để các đơn vị giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm xây dựng tiêu chí, nội dung và tổ chức các phong trào thi đua phù hợp thiết thực. Việc trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được tổ chức trang trọng, tiết kiệm; tổ chức đoàn xuống địa phương, gia đình để trao tặng. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã có tổng số 564 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 7.623 tập thể, cá nhân đươc khen thưởng cấp tỉnh. 

Kết quả từ công tác TĐKT đã trở thành động lực và góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, tuy bị ảnh hưởng sâu rộng bởi đại dịch COVID-19 nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; một số chỉ tiêu cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có bước phát triển. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

Các tin khác