Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống Covid-19

Thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, ngày 26/5/2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban hành hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT về việc khen thưởng thành tích phòng chống, dịch Covid - 19.

Chi tiết Hướng dẫn 1248/HD-BTĐKT tại đây./.

Các tin khác