Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022; phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023

Cụ thể như sau:

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2022-2023

1. Tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm học 2021-2022

- Tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ được giao và kế hoạch năm học 2021-2022 đã đề ra. Bám sát các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đăng ký từ đầu năm học của ngành, địa phương, đơn vị mình để đánh giá, tổng kết sát thực những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm học 2021-2022 do UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng đã phát động, triển khai bằng các số liệu cụ thể, có so sánh với kết quả của năm học trước. Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc; những mặt được, chưa được trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai, thực hiện công tác thi đua khen, thưởng năm học 2021-2022.

- Nêu bật được những mô hình mới có nhiều sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích đóng góp trong công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh.

- Xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023.

2. Phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023

Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh bám sát nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo của ngành, đơn vị, địa phương để tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm, cụ thể của ngành, đơn vị và địa phương mình.

* Nội dung thi đua cần tập trung:     

- Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh phát động; trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”, Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… cùng với các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; nâng cao chất lượng “dạy và học” của các bậc học; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo; xây dựng trường chuẩn quốc gia Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, giữ vững vị trí trong tốp dẫn đầu toàn quốc; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức, tổ chức tốt việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, kiến thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Thường xuyên quan tâm biểu dương, tôn vinh khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích đạt được nhất là đối với giáo viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, học sinh, sinh viên đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và khu vực; thực hiện công khai dân chủ bình xét từ cơ sở, tăng tỷ lệ khen thưởng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, thiết thực hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục - đào tạo; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành.

II. BÌNH XÉT ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; căn cứ kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, tổ chức bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng thành tích năm học 2021-2022, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc quản lý của đơn vị, địa phương.

1. Đối tượng khen thưởng

- Các tập thể, cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; ngành giáo dục - đào tạo các huyện, thành phố (bao gồm các tập thể, cá nhân thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố); Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nam Định, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Nam Định.

- Các tập thể, cá nhân thuộc các trường Đại học, Cao đẳng thuộc các Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn tỉnh (đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đóng góp cho công tác giáo dục đào tạo của tỉnh).

2. Tiêu chuẩn: Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ; Thông tư 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Quy định về công tác Thi đua Khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh.

3. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

- Khen thưởng cấp nhà nước gồm: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; Cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Khen thưởng cấp tỉnh gồm: Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Khen thưởng của Sở Giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thành phố; các trường Cao đẳng thuộc tỉnh gồm: danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen.

- Khen thưởng của Hiệu trưởng các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố quản lý do Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn cụ thể theo quy định.

4. Số lượng đề nghị khen thưởng

a) Khen thưởng cấp tỉnh:

- Cờ thi đua của UBND tỉnh:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: 03 Cờ (khối các trường THPT, trường Cao đẳng Sư phạm và trung tâm thuộc Sở).

+ Mỗi huyện, thành phố: 03 Cờ (khối các trường Mầm non: 01 Cờ; khối các trường Tiểu học: 01 Cờ; khối các trường Trung học cơ sở: 01 Cờ).

+ Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2021- 2022 và bình xét đề nghị của các huyện, thành phố, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố năm học 2021-2022.

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: Có biểu số lượng kèm theo.

- Bằng khen của UBND tỉnh:

+ Khen thưởng thành tích trong công tác giáo dục - đào tạo: Có biểu số lượng kèm theo.

Đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục - đào tạo đối với cá nhân giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ không quá 50% tổng số Bằng khen đề nghị cho cá nhân.

+ Khen thưởng học sinh, sinh viên đạt giải quốc gia, quốc tế; giáo viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2021- 2022.

+ Khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc đột xuất.

b) Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ: 04 Cờ cho tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua của UBND tỉnh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố.

Trên cơ sở đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố; Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xét chọn, báo cáo Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

c) Đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Sở Giáo dục và Đào tạo: xét đề nghị không quá 15 tập thể và cá nhân.

- UBND các huyện và thành phố Nam Định: xét đề nghị không quá 05 tập thể và cá nhân. 

- Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nam Định; Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định: xét đề nghị không quá 03 tập thể và cá nhân. 

5. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng 

a) Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 49, 50, 51, 52, 57 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và khoản 2 Điều 8 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định. (có Phụ lục kèm theo).

b) Số lượng hồ sơ trình khen thưởng (Tờ trình, biên bản, báo cáo thành tích):

- Số lượng tờ trình và biên bản kèm theo báo cáo thành tích: 01 bản cho từng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại: 04 bộ (bản chính).

- Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 bộ (bản chính).

- Báo cáo thành tích đề nghị UBND tỉnh khen thưởng (Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen): 01 bộ (bản chính).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng chịu trách nhiệm về việc đánh giá, công nhận mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưởng của các thành tích đối với đề nghị UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình khen thưởng.

6. Những vấn đề lưu ý khi bình xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm học 2021-2022

- Thực hiện dân chủ, công khai trong bình xét và đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân; đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và có thành tích thực sự trong công tác, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của ngành, đơn vị, địa phương.

- Trong quá trình xem xét và đề nghị khen thưởng, cần chú ý đến điều kiện và phạm vi ảnh hưởng thành tích đạt được của tập thể, cá nhân. Quan tâm khen thưởng những tập thể có nhiều sáng tạo, mô hình mới đem lại hiệu quả cao trong công tác dạy và học; tập thể từ yếu kém phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; cá nhân trực tiếp giảng dạy, có nhiều sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác.

- Chỉ xét tặng danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua.

- Chưa khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm rõ.

- Các tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh phải là đơn vị tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu các khối thi đua của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục đào tạo các huyện, thành phố; được khối thi đua suy tôn, bình xét.

- Đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh trong thời gian xét thành tích khen thưởng phải được cấp có thẩm quyền đánh giá, công nhận “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Đối với cá nhân là cấp trưởng các đơn vị, việc đề nghị khen thưởng phải gắn với thành tích của tập thể cá nhân được giao phụ trách (Tập thể được đánh giá, xếp loaị “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”).

+ Đối với cá nhân là Đảng viên khi đề nghị khen thưởng phải được cấp có thẩm quyền đánh giá, công nhận là Đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Đối với các trường Đại học, Cao đẳng thuộc các Bộ, ngành Trung ương, chỉ xét đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh.

- Việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và các hình thức khen thưởng theo quy định do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có thẩm quyền xem xét, công nhận (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng). Sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học là căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, công nhận.

- Các tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoặc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương thì sau 02 năm nếu đạt tiêu chuẩn theo quy định được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (trừ các hình thức khen thưởng chuyên đề, đột xuất).

- Khi xét đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được phải lấy kết quả khen thưởng thành tích toàn diện trong công tác giáo dục và đào tạo của tập thể và cá nhân (khen thưởng tổng kết năm học) làm căn cứ để xét khen thưởng. Kết quả khen thưởng theo chuyên đề, theo đợt, khen thưởng đột xuất được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng.

- Báo cáo thành tích thực hiện theo mẫu đối với từng hình thức và đối tượng đề nghị khen thưởng, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương cấp trình khen (Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ). Phần xác nhận báo cáo thành tích của cấp trình khen cần ghi rõ:

+ Xác nhận kết quả đánh giá việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm của tập thể, cá nhân trong thời gian xét đề nghị khen thưởng (đối với từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng).

+ Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Xác nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến,giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học của cá nhân làm căn cứ đề nghị khen thưởng.

- Đối với tập thể là Phòng, đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố và cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và thuộc phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, lấy kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao theo năm học làm cơ sở xem xét đề nghị khen thưởng.

- Khi lập hồ sơ đề nghị khen thưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố; các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh làm riêng các loại sau:

+ Tờ trình đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

+ Tờ trình đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

+ Tờ trình đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.

+ Tờ trình đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.

+ Tờ trình đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

+ Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

+ Tờ trình đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tờ trình đề nghị tặng Huân chương.

(Các văn bản trong hồ sơ khen thưởng có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai của đơn vị, địa phương trình khen).

7. Thời gian thực hiện

a) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022; kết quả đánh giá, xếp loại các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các trường học, trung tâm (kết quả xếp loại 02 năm: năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022), gửi file điện tử đến địa chỉ http://snvnamdinh.vnptoffice.vn trước ngày 15/7/2022.

­- Bản đăng ký thi đua năm học 2022-2023 gửi trước ngày 30/9/2022 (Đăng ký thi đua phải ghi rõ nội dung, chỉ tiêu thi đua; đăng ký số lượng đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” năm học 2022-2023).

b) Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (địa chỉ: số 40 đường Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định đồng thời thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: http://dichvucong.namdinh.gov.vn).

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của UBND tỉnh: trước ngày 31/7/2022.

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2022.

c) Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước nộp trực tiếp tại Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng) trước ngày 31/7/2022.    

Chi tiết Hướng dẫn số 941/SNV-TĐKT tại đây./.

Các tin khác