Kế hoạch công tác của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Nam Định năm 2022

Với mục đích tham mưu tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh; Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh và vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng trong việc chỉ đạo và kiểm tra, giám sát tổ chức phong trào thi đua, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng, đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 với 04 nội dung: Công tác tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh; Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng thi đua khen thưởng; Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua của tỉnh; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Cụ thể như sau:

* Về công tác tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng.

- Phát động, tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh với chủ đề phong trào thi đua năm 2022: “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội”.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, bảo đảm mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị đều xây dựng được điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, nêu gương, làm nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước.

- Theo dõi, định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và các giai đoạn tiếp theo.

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá việc phát động, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện bình xét khen thưởng của các đơn vị, địa phương thuộc các Cụm, Khối thi đua của tỉnh.

- Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng; học tập các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của các tỉnh bạn.

* Về Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng thi đua khen thưởng

03 cuộc họp định kỳ của Hội đồng dự kiến tổ chức vào quý II. Quý III và quý IV năm 2022 với các nội dung cụ thể. Ngoài ra, khi cần thiết, Hội đồng tổ chức các cuộc họp không định kỳ để thảo luận, cho ý kiến về những nội dung công việc của Hội đồng.

* Về công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua của tỉnh:

Các thành viên Hội đồng thực hiện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua của tỉnh theo phân công nhiệm vụ tại Thông báo số 01/TB-HĐTĐKT ngày 19/01/2022 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh nhằm triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo quy định.

* Về công tác Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng

Chú trọng kiểm tra việc xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua khen thưởng; Hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua chuyên đề; Công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; Công tác khen thưởng; nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế của công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị; nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2022, Hội đồng đã chỉ rõ nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng; nhiệm vụ của cơ quan thường trực của Hội đồng (Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ) và Hội đồng thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 07/3/2022 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2022)
Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 07/3/2022 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2022)
Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác