Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định” giai đoạn 2022 - 2025

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

b) Nhằm thúc đẩy cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời khắc phục những khó khăn, giải quyết dứt điểm những vướng mắc; đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật, tạo đột phá góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - hội.

c) Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tạo niềm tin của Nhân dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của Nhân dân, nâng cao nhận thức của Nhân dân về lợi ích của các công trình, dự án khi được triển khai, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng.

2. Yêu cầu

a) Việc thực hiện Phong trào thi đua là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp và Nhân dân; gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện.

b) Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

c) Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua phải thực chất, công khai, minh bạch, khách quan, tránh chạy theo thành tích để tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua phát triển.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

Để tổ chức thực hiện tốt Phong trào thi đua các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng. Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền địa phương; cần tập trung ưu tiên để triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và quy định của tỉnh về quản lý đất đai, chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vai trò, ý nghĩa quan trọng, cấp thiết của công tác giải phóng mặt bằng đối với tiến độ hoàn thành các công trình, dự án, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư; lợi ích, hiệu quả của các dự án đầu tư trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chuyển dịch cấu kinh tế, lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân.

3. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ sở; chú trọng công tác vận động, thuyết phục, đối thoại, trao đổi trực tiếp, công khai, minh bạch về các quy định, chế độ chính sách của Nhà nước, phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để các tổ chức, hộ gia đình, nhân đất thu hồi hiểu rõ, nắm chắc tự giác thực hiện.

4. Tổ chức rà soát, hoàn thiện, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách về công tác giải phóng mặt bằng phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo đúng quy định pháp luật; tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ cho các quan, đơn vị, nhân tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất đối với các dự án, công trình trọng điểm.

5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cấp tỉnh, cấp huyện; người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cấp huyện, cấp xã, Bí thư Chi bộ và trưởng thôn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch theo quy định nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng. Không để tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh để xử lý theo quy định.

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và xác định nguồn gốc đất đai; việc xác định giá đất và bố trí tái định cư phải đảm bảo công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tạo điều kiện cho các hộ gia đình bị thu hồi đất sớm ổn định đời sống.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và nắm tình hình có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời xử nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong tổ chức thực hiện. Chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

7. Động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Coi việc thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua cuối năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ đối tượng cụ thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh và tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng thông qua nhiều hình thức nhất trên cổng/trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh của huyện, xã đến cán bộ, Nhân dân, đặc biệt là người dân nơi có dự án triển khai nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật và thực tiễn, kinh nghiệm thành công của các dự án đã triển khai và kinh nghiệm của các địa phương khác để kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

3. Các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

4. Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với tổ chức được giao làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời cùng chính quyền địa phương xử lý, giải quyết những vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện dự án.

5. kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất trong công tác giải phóng mặt bằng, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện để có phương án khắc phục kịp thời, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kiến nghị cấp thẩm quyền xử nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tăng cường công tác bám, nắm tình hình cơ sở, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện trục lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, các hành vi xuyên tạc, kích động, lôi kéo, cấu kết gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, phải làm tốt công tác dự báo, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi cản trở, gây rối, chống đối trong tổ chức giải phóng mặt bằng.

6. Làm tốt công tác phát hiện các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, các tập thể, cá nhân, gia đình gương mẫu tặng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và các gia đình tiêu biểu của địa phương trong việc di dời, bàn giao mặt bằng trước thời gian quy định để biểu dương, kịp thời khen thưởng và nhân rộng, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

IV. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng

1.1. Tập thể

a) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

b)  UBND các huyện, thành phố và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

c) UBND các xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố.

d) Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia công tác giải phóng mặt bằng.

1.2. Gia đình, nhân

- Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hoặc tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất hoặc tài sản trong diện giải phóng mặt bằng.

2. Tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước quy định của địa phương, cụ thể:

2.1. Giấy khen của Thủ trưởng các quan, đơn vị, địa phương

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn và thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền.

2.2. Bằng khen của UBND tỉnh

a) Đối với tập thể:

- Đối với các Sở, ban, ngành: Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng; Bám sát thực tiễn, nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các hướng dẫn và tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ, đúng quy định của pháp luật phục vụ công trình, dự án đầu đặc biệt các công trình, dự án trọng điểm.

- Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người dân thực hiện phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội về giải phóng mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ các dự án đầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Đối với UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, thị trấn; thôn, tổ dân phố: Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm không trái các quy định của pháp luật, đúng quy trình, đúng hoặc vượt kế hoạch đề ra; có cách làm hay, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo sự đồng thuận cao giữa Nhà nước - Nhân dân - Chủ đầu tư khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời thu hút đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn.

- Đối với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia công tác giải phóng mặt bằng: Hoàn thành và hoàn thành vượt tiến độ giải phóng mặt bằng; kịp thời phối hợp xử lý, giải quyết những vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện dự án; thực hiện tốt quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ các quy định khác của pháp luật liên quan.

b) Đối với gia đình, nhân:

- Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động: trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng; có nhiều biện pháp, giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đề xuất để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng hoặc nhân tích cực tuyên truyền vận động người dân nơi trú thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh địa phương về công tác giải phóng mặt bằng.

- Gia đình, cá nhân: tặng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất hoặc gia đình tiêu biểu của địa phương trong việc thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng trước thời gian quy định.

Căn cứ tình hình thực tế, Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND tỉnh về mức đóng góp, ủng hộ của các tập thể, gia đình, cá nhân để làm căn cứ xét khen thưởng.

2.3. Khen thưởng cấp Nhà nước (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)

Các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong phong trào thi đua.

Đến năm 2025, khi tổng kết phong trào thi đua, lựa chọn những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để đề nghị khen thưởng; việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

3. Tiến độ thực hiện

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ ngày ban hành Kế hoạch đến năm 2025. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân; biểu dương khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, gia đình, nhân tiêu biểu.

UBND tỉnh tiến hành tổ chức tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025 gắn với Hội nghị Tổng kết công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2022-2025; xét khen thưởng và xem xét trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho tập thể, gia đình, cá nhân thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, đảm bảo nội dung, chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; gắn kết chặt chẽ với Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của tỉnh Nam Định. Kịp thời khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Hàng năm, chủ động tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phong trào thi đua và báo cáo tình hình tổ chức thực hiện về Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền Phong trào thi đua các gương điển hình tiên tiến.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công các dự án đầu tư.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) lựa chọn tập thể, nhân thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng tỉnh đề nghị UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình cấp thẩm quyền khen thưởng.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội, tổ chức xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vai trò, ý nghĩa quan trọng, cấp thiết của công tác giải phóng mặt bằng đối với tiến độ hoàn thành các công trình, dự án; lợi ích hiệu quả của các dự án, công trình trọng điểm trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

6. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phân công trách nhiệm các thành viên trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể; các tổ chức hội, lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là tiêu chí, nội dung quan trọng khi đánh giá, bình xét thi đua. Hàng năm, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh đưa nội dung giám sát tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua vào nội dung hoạt động giám sát, kiểm tra.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định” giai đoạn 2022-2025. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh qua Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Các tin khác