Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2023) trên địa bàn tỉnh Nam Định

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua đối với công tác thi đua, khen thưởng.

b) Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, khơi dậy tinh thần yêu nước của quần chúng nhân dân, thực hiện lời dạy của Bác một cách thiết thực, hiệu quả.

c) Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023)...

d) Tôn vinh, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, nhân tố mới có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

b) Các hoạt động tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng gắn với việc việc sơ, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nghị quyết chuyên đề, các đợt thi đua đặc biệt hướng tới các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh như: kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023), 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và các ngày kỷ niệm của địa phương, của ngành; tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Cấp tỉnh

Tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định, vinh danh các gương điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời gian, địa điểm, chương trình và thành phần dự lễ theo Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 05/12/2022 của Tỉnh ủy Nam Định và Kế hoạch số 01-KH/BTCKN ngày 16/3/2023 của Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức. Tùy vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn thời gian, nội dung, hình thức tổ chức thiết thực các hoạt động kỷ niệm như: hội nghị, hội thảo, giao lưu tôn vinh biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc gắn với tuyên truyền về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc hoặc gắn với ngày lễ, ngày kỷ niệm của cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước để biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền.

Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm.

2. Sở Nội vụ phối hợp với các ngành, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn điển hình tiên tiến tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc (cơ cấu, thành phần, số lượng phân bổ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương). Phối hợp với Ban Tuyên giáo lựa chọn, đề xuất các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị UBND tỉnh khen thưởng và thực hiện nhiệm vụ được phân công trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc sử dụng kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự… tuyên truyền về hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nam Định; tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, kết quả các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến và các hoạt động kỷ niệm, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn tỉnh.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện và giới thiệu các gương người tốt, việc tốt; tích cực tuyên truyền cho các hoạt động kỷ niệm.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị, địa phương, các Cụm, Khối thi đua của tỉnh báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác