Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 của tỉnh Nam Định

Kế hoạch triển khai với 05 nội dung chủ yếu sau: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chương trình; Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình; Tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu của Chương trình; Tổ chức triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình; Theo dõi, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc thực hiện Chương trình. Cụ thể:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chương trình

Hàng năm, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi về Chương trình, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên và các văn bản liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lồng ghép các hội nghị phổ biến, quán triệt phù hợp với tình hình thực tế.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình

Các các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch, đề án thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình theo giai đoạn hàng năm với những mục tiêu cụ thể.

3. Tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu của Chương trình

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Nam Định, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước, phát triển của tỉnh trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Nam Định đã đề ra; UBND tỉnh đã đặt ra các mục tiêu cụ thể cho từng tiêu chí  tại từng giai đoạn.

4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế

- Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh doanh.

- Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh

5. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc thực hiện Chương trình

Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố chủ trì, đề nghị tổ chức Đoàn thanh niên phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, làm cơ sở để xem xét điều chỉnh, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phù hợp với thực tiễn. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo đúng quy định.

Ngoài 05 nội dung trên, tại Kế hoạch cũng chỉ rõ nguồn kinh phí triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030. Đồng thời, UBND tỉnh đã nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Các tin khác