Khen thưởng trong phong trào chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 19/5/2021, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 1133/SNV-TĐKT, nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện biểu dương và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Đối tượng khen thưởng là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác phòng, chống dịch,.. Chú trọng, ưu tiên khen thưởng những tập thể, cá nhân là công chức, viên chức, người lao động ngành y tế; cán bộ, chiến lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch; những tập thể, cá nhân có thành tích ở những nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khen thưởng theo thẩm quyền (tặng Giấy khen) và tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập thành tích để động viên, khích lệ kịp thời.

4. Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch (trong và ngoài ngành y tế).

5. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng

a) Khen thưởng cấp nhà nước: Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng);

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua khen thưởng cùng cấp;

- Báo cáo thành tích thực hiện theo Mẫu số 06, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2021 của Chính phủ. Báo cáo phải thể hiện rõ cấp độ, phạm vi ảnh hưởng của thành tích đối với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng: 02 bộ (bản chính).

b) Khen thưởng cấp tỉnh: Bằng khen của UBND tỉnh thực hiện theo thủ tục đơn giản quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2021 của Chính phủ, gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị trình khen;

- Biên bản họp xét khen thưởng;

- Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, đơn vị trình khen;

- Số lượng: 01 bộ (bản chính).

Chi tiết Công văn 1133/SNV-TĐKT tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác